Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh sao cho đủ 18+.
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn "Mọi người". Thiết lập
Điều kiện 3: Bật cho phép "Tất cả mọi người" có thể bình luận về bài viết của bạn. Thiết lập
Điều kiện 4: Bật thông tin trên trang cá nhân công khai chọn "Mọi người". Thiết lập
Điều kiện 5: Các bài viết phải ở chế độ "Mọi người". Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi thiết lập, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng).